Voorwaarden en disclaimer:

Op deze internetsite (keelneusoor.com), zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Keelneusoor.com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Keelneusoor.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Keelneusoor.com aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Keelneusoor.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Keelneusoor.com garandeert evenmin dat de keelneusoor.com foutloos of ononderbroken functioneren.
  • Op keelneusoor.com wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door keelneusoor.com niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Keelneusoor.com wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als achtergrondinformatie over uw keel, neus of ooraandoening en de mogelijke behandelingen. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. Keelneusoor.com is niet opgezet als een on-line consultatie dienst. Specifieke vragen over uw klacht of ziekte of de aan u voorgeschreven behandeling worden niet door ons beantwoord. U zult hiervoor een afspraak maken bij uw huisarts of specialist.
  • De inhoud van de teksten bij de verschillende aandoeningen is van algemene aard. Het is heel goed mogelijk dat u een aandoening heeft met dezelfde naam, maar waarbij er kenmerken in onze tekst staan beschreven die niet op u persoonlijk van toepassing zijn. Ook de afbeeldingen die bij de teksten zijn geplaatst zijn bedoeld als voorbeeld en illustratie. Bewust is een afbeelding van een ziekte gekozen die bij de meeste mensen met het betreffende ziekte waarneembaar is. Het is dus zeer goed mogelijk dat uw ziekte er wat anders uitziet dan de foto die afgebeeld staat. Er bestaan namelijk individuele verschillen, zowel qua klachten als qua verschijningsvorm van de ziekte.
  • Keelneusoor.com, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot op de keelneusoor.com gepresenteerde informatie. De inhoud van keelneusoor.com mag geheel noch gedeeltelijk worden gepubliceerd op een andere website of in welk ander type media ook, zonder de expliciete toestemming van de rechthebbende.
  • Het persoonlijk gebruik van afdrukken van de informatieteksten wordt aangemoedigd. Tevens is het artsen toegestaan afdrukken van de informatieteksten aan patiënten te verstrekken. De bron van de informatie, in casu keelneusoor.com, dient dan te worden weergegeven.
  • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van keelneusoor.com.
  • Op keelneusoor.com en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Contact:

Suggesties voor verbetering van de website kunnen aan de redactie van keelneusoor.com worden doorgegeven via het contacformulier.
Vragen over medisch inhoudelijke zaken worden niet in behandeling genomen. Raadpleeg bij medische problemen steeds uw arts.